lastenvaatteita myynnissä

Tekstiilistrategia

Kes­ki­viik­ko­na 30.3.2022 Euroo­pan komis­sio jul­kai­si uuden teks­tii­li­stra­te­gian (EU Stra­te­gy for Sus­tai­nable and Circu­lar Tex­ti­les). Sen tavoit­tee­na on luo­da joh­don­mu­kai­nen visio ja vii­te­ke­hys teks­tii­lia­lan muu­tok­sel­le, jot­ta pys­ty­tään toteut­ta­maan Euroo­pan par­la­men­tin vuon­na 2018 hyväk­sy­män jäte­di­rek­tii­vin vaa­ti­muk­set. Olen­nai­se­na osa­na täs­sä on teks­tii­li­jät­tei­den eril­lis­ke­räys vuo­teen 2025 mennessä.

Teks­tii­li­stra­te­gias­sa esi­tel­lään toi­min­ta­mal­li ja avain­toi­met, joil­la muu­tos­ta läh­de­tään tavoit­te­le­maan. Mie­les­tä­ni mer­ki­tyk­sel­lis­tä stra­te­gias­sa on mm. se, että puu­tu­taan teks­tii­lin elin­kaa­ren alkuun, eli suun­nit­te­luun. Alle­kir­joi­tan täy­sin sen, että juu­ri suun­nit­te­lus­sa voi todel­la pal­jon vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­nen eli­ni­kä tuot­teel­le tulee sekä mit­kä ovat sen uudel­leen käyt­tö ja kierrättämismahdollisuudet.

Suunnittelun merkitys elinkaarelle

Läh­tö­koh­tai­ses­ti on aina paras­ta, että tuo­te kes­tää alku­pe­räi­ses­sä muo­dos­saan mah­dol­li­sim­man pit­kään. Sen vuok­si kan­nat­taa vali­ta mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen sovel­tu­vat ja kes­tä­vät mate­ri­aa­lit. Kor­jauk­sil­la eli­ni­kää voi­daan hyvin jat­kaa. Tuot­teen tulee olla siis suun­ni­tel­tu siten, että se on help­po kor­ja­ta. Esi­mer­kik­si vaat­teen raken­tees­sa on hyvä huo­mioi­da, että veto­ket­jun pys­tyy vaihtamaan.

Jos­kus tuo­te tulee joka tapauk­ses­sa tien­sä pää­hän. Suun­nit­te­lus­sa voi vai­kut­taa myös sii­hen, mitä tuot­teel­le voi teh­dä sen jäl­keen, kun sitä ei sel­lai­se­naan enää halu­ta käyt­tää. Täl­lä het­kel­lä hel­poin­ta on kier­rät­tää yhdes­tä kui­tu­ma­te­ri­aa­lis­ta koos­tu­vat teks­tii­lit. Kun taas useis­sa teks­tii­leis­sä pie­ni­nä mää­ri­nä ole­va elas­taa­ni on tuot­ta­nut suu­ria ongel­mia kierrätysprosesseissa.

Olen valin­nut pää­ma­te­ri­aa­lik­si 100%:n puu­vil­lan, kos­ka mate­ri­aa­li­na se kes­tää hyvin käyt­töä ja pesu­ja. Vaat­tei­ta pys­tyy siis käyt­tä­mään pit­kään nii­den alku­pe­räi­ses­sä muo­dos­sa. Tuot­teen tul­les­sa tien­sä pää­hän, se voi­daan mekaa­ni­ses­ti repiä takai­sin kuiduiksi. 

Niin ikään suun­nit­te­lu­vai­hee­seen tai tuo­tan­non alku­pää­hän kuu­luu se, että kan­kaat hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti. Isom­pien tuot­tei­den leik­kuu­yli­jää­mäs­tä teh­dään mm. hiusdonitseja.

Tekstiilistrategia puuttuu alan ongelmiin

Pika­muo­ti pitää saa­da nopeas­ti pois muo­dis­ta ja jär­jes­tön uusien vaat­tei­den tuhoa­mi­nen pitää lopet­taa. Täl­lä vai­ku­tet­tai­siin myös mik­ro­muo­vion­gel­maan, kos­ka suu­ri osa pika­muo­ti­vaat­teis­ta val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta syn­teet­ti­sis­tä kui­duis­ta. Käy­tös­sä ja pesuis­sa vaat­teis­ta irto­aa kui­tu­ja, joka pää­ty­vät vesis­töi­hin mikromuovisaasteena.

Digitaalinen tuotepassi

Odo­tan innol­la, että käyt­töön ote­taan digi­taa­li­nen tuo­te­pas­si, jon­ka avul­la kulut­ta­jil­le saa­daan ker­rot­tua tuot­tei­den ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta hel­pos­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Samal­la saa­daan rat­kais­tua viherpesuongelma.

Läpinäkyvyydellä sosiaalista vastuuta

Stra­te­gias­sa tuo­daan esil­le myös sosi­aa­li­set epä­koh­dat. Glo­baa­lit toi­mi­tus­ket­jut pitää saa­da läpi­nä­ky­vik­si siten, että saa­daan pois­tet­tua mm. lap­si­työ­voi­man käyt­tö ja pak­ko­työ. Samal­la myös tasa-arvoa voi­daan parantaa.

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Keep yourself up to date about our campaigns and new products. Subscribe to our newsletter and get a 10% discount on your first purchase.

Haluatko ensimmäisten joukossa tietoa kampanjoistamme ja uutuuksistamme? Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat lisäksi 10% alennuksen ensimmäisestä ostokerrasta.