Potta

Kestovaippailijan muistoja

Las­ten syn­ty­mi­seen ja kas­vat­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon asioi­ta, joi­hin ei ennen omia lap­sia tör­mää. Tai en aina­kaan minä tör­män­nyt. Kui­ten­kin mones­ta asias­ta oli ole­tuk­sia, miten itse haluai­sin toi­mia. Moneen asi­aan suh­tau­duin siten, että aina­kin kokei­len. Jos en jak­sa sitä pit­kään, niin ei se mitään. Yksi näis­tä asiois­ta oli kestovaippailu.

Kun esi­koi­se­ni oli pari viik­koa van­ha, aloin sel­vit­tää, miten kes­to­vaip­po­jen käyt­tö kan­nat­taa aloit­taa. En enää muis­ta, sain­ko vih­jeen jos­tain vai löy­sin­kö itse Tam­pe­reen kes­to­vaip­pa­lai­naa­mon (https://www.kodinkestot.fi/tampere/). Siel­tä sai lai­na­ta tiet­tyä kor­vaus­ta vas­taan ison kas­sil­li­sen eri­lai­sia vaip­po­ja, joi­ta kokei­le­mal­la pys­tyi hah­mot­ta­maan, mikä itsel­le toi­mii. Samal­la sai hyvät vaip­po­jen huol­to-ohjeet, joi­ta nou­da­tin myös omien vaip­po­jen kanssa.

Itse huo­ma­sin nopeas­ti, että käte­vää oli käyt­tää eril­lis­tä kuo­ri­vaip­paa ja eril­lis­tä imuo­saa. Otin käyt­töön sil­loin äitiys­pak­kauk­ses­sa olleet kes­to­vai­pat, mut­ta kaik­ki osta­ma­ni vai­pat oli­vat kuo­ri­vaip­po­ja. Pää­dyin myös itse ompe­le­maan sekä kuo­ri­vaip­po­ja että imuo­sia.
Ilok­se­ni huo­ma­sin, että kes­to­vaip­pai­lu oli minus­ta luon­te­vaa, enkä koke­nut sen ole­van rasi­te. Kui­ten­kin, toi­sen lap­sen koh­dal­la pää­dyin käyt­tä­mään öisin ker­ta­käyt­tö­vaip­paa. Ehkä se joh­tui sii­tä, että tein kaik­ke­ni, että lap­si oli­si nuk­ku­nut yhte­näi­sem­min. Herää­mi­nen kuu­kausi­tol­kul­la 5-10 ker­taa yös­sä vei aika seka­vaan tilaan. Eli ker­ta­käyt­tö­vaip­pa ei heräi­lyä estänyt.

VESSATUS HELPOTTI KESTOVAIPPAILUA

Hyvä ystä­vä­ni oli opet­ta­nut jo mon­ta vuot­ta aiem­min, miten vau­val­le voi tar­jo­ta mah­dol­li­suu­den teh­dä tar­peen­sa muu­al­le­kin kuin vaip­paan. Niin­pä esi­koi­se­ni kans­sa pidim­me rutii­nin, että syö­tön jäl­keen pidim­me vau­vaa lavu­aa­rin yllä sel­lai­ses­sa istu­vaa asen­toa muis­tut­ta­vas­sa asen­nos­sa. Yleen­sä aina tuli jotain. 

Kun kak­ka muut­tui kiin­teäk­si, siir­ryim­me pön­töl­le. Kun lap­si oppi istu­maan, siir­ryim­me potal­le. Meil­lä ei tul­lut kum­man­kaan lap­sen koh­dal­la vas­taan sel­lais­ta, että lap­si ei mal­ta istua potal­la tai osaa teh­dä tar­pei­taan pot­taan. Sel­lai­nen kun oli opit­tu jo ihan pie­ne­nä. Vau­val­la oli siis hyvin var­hain mah­dol­li­suus oppia, että tar­pei­den teke­mi­nen vaip­paan on epä­miel­lyt­tä­väm­män tun­tuis­ta kuin teh­dä ne ilman vaip­paa. Itse koin, että täl­lä oli suu­ri mer­ki­tys vaip­pa­pyyk­kiin. Nis­ka­kak­ko­ja ei tar­vin­nut kovin mon­taa ker­taa siivota. 

Meil­le toi­mi rutii­nit ja niil­lä pääs­tiin pit­käl­le. Tie­dän, että osa van­hem­mis­ta vie tämän seu­raa­val­le tasol­le, jol­loin puhu­taan ves­sa­hä­tä­vies­tin­näs­tä. Tul­ki­taan, kos­ka vau­val­la on hätä ja juu­ri sil­loin vie­dään lap­si teke­mään tar­peen­sa. Aina voi­si teh­dä asiat parem­min. Täy­tyy muis­taa olla armol­li­nen itsel­le ja teh­dä asiat siten, mihin omat voi­ma­va­rat riit­tää ja mikä omas­sa arjes­sa toimii.

AIKAISIN KUIVAKSI

Kun vein noin vuo­den ikäi­sen esi­koi­se­ni neu­vo­laan. Potal­la käyn­ti tuli puheek­si ja sain kuul­la, että vas­ta kak­si­vuo­tias on kyp­sä pot­ta­ko­kei­luil­le. Siis mitä?! Onpa ikä­vää, jos täl­lais­ta soo­paa ker­ro­taan van­hem­mil­le, joil­la ei ole parem­paa tie­toa. Esi­koi­se­ni nimit­täin oppi päi­vä­kui­vak­si vuo­den ja kah­dek­san kuu­kau­den iäs­sä. Yövaip­pa­kin jätet­tiin pois alle kak­si­vuo­ti­aa­na. Yöva­hin­got voi sil­ti las­kea yhden käden sor­min. Toi­nen lap­si oppi kui­vak­si vähän yli kak­si­vuo­ti­aa­na. Uskon, että kyse on enem­män yksi­löl­li­ses­tä eros­ta kuin sii­tä öiden ker­ta­käyt­tö­vai­pas­ta. Hän ei nimit­täin ollut sii­nä vai­hees­sa kas­tel­lut sitä yövaip­paan­sa enää pit­kään aikaan.

Suo­sit­te­len kes­to­vaip­pai­lun ja ves­sa­tuk­sen yhdis­tel­mää kai­kil­le. Tai jos kes­to­vaip­pai­lu tun­tuu yli­voi­mai­sel­ta, niin suo­sit­te­len sil­ti ves­sa­tus­ta. Jäteon­gel­man kan­nal­ta­han myös ker­ta­käyt­tö­vai­pas­ta pitäi­si karis­taa kak­ka pönt­töön ennen vai­pan kää­ri­mis­tä ros­kiin. Tähän tuli­si ves­sa­tuk­sel­la hel­po­tus­ta. Myös vaip­pa-aika voi­si hyvin lyhentyä.

Kau­pas­sa on nyt myyn­nis­sä erin­omai­nen Wouwoun kuo­ri­vaip­pa, joka on par­haim­mil­laan, kun sen yhdis­tää käte­väl­lä tar­ral­la paten­toi­tuun PGuard® imuo­saan. Likai­ses­ta vai­pas­ta on help­po erot­taa toden­nä­köi­ses­ti pahem­mas­sa sot­kus­sa ole­va imuo­sa esi­put­saa­mis­ta ja pesua var­ten. Jos­kus kuo­rio­saa ei tar­vit­se edes pes­tä. Tutus­tu kuo­ri­vaip­paan täs­tä: https://pantherkidswear.com/tuote/vaippakuori/

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Keep yourself up to date about our campaigns and new products. Subscribe to our newsletter and get a 10% discount on your first purchase.

Haluatko ensimmäisten joukossa tietoa kampanjoistamme ja uutuuksistamme? Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat lisäksi 10% alennuksen ensimmäisestä ostokerrasta.