IMG_2504

Miksi valitsin puuvillan

Puu­vil­la on vii­me vuo­si­na saa­nut huo­non mai­neen. Se on kui­ten­kin uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li, jol­la on pal­jon hyviä omi­nai­suuk­sia. Puu­vil­la kes­tää hyvin käyt­töä ja huol­toa. Se tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä pääl­lä, eikä se säh­köis­ty hel­pos­ti. Puu­vil­la onkin hyvin moni­käyt­töi­nen. Puu­vil­la­tuot­tei­ta voi­daan kier­rät­tää mekaa­ni­ses­ti eli tuot­teet voi­daan repiä takai­sin kui­duik­si. Mekaa­nis­ta kier­rä­tys­tä on täl­lä het­kel­lä kehi­tet­ty jo pitkälle.

Olen huo­man­nut, että puu­vil­lan saa­tua huo­no mai­ne, sitä on alet­tu kor­va­ta vis­koo­sil­la. Kulut­ta­jil­le ei tie­ten­kään ker­ro­ta, että vis­koo­si­pro­ses­sis­sa käy­te­tään myrk­ky­jä, jot­ka saas­tut­ta­vat luon­toa ja sai­ras­tut­ta­vat työn­te­ki­jöi­tä ja teh­taan lähei­syy­des­sä asu­via ihmi­siä, jos tal­tee­no­tos­ta ei ole huo­leh­dit­tu asian­mu­kai­ses­ti. Niis­sä mais­sa, jois­sa vis­koo­sia val­mis­te­taan, ei vält­tä­mät­tä lain­sää­dän­tö ja val­von­ta ole kun­nos­sa. Lisäk­si vis­koo­si kes­tää huo­nom­min käyt­töä ja huol­toa. Vaa­te on siis lyhy­ti­käi­sem­pi. Vis­koo­sis­ta on tosin kehi­tet­ty myös ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä kui­tu­ja, jot­ka ovat usein myös lujempia.

Osa käyt­tä­mis­tä­ni toi­mit­ta­jis­ta on vas­ta siir­ty­mäs­sä luo­mu­puu­vil­lan käyt­töön. Mie­les­tä­ni on parem­pi käyt­tää ensin hei­dän ole­mas­sa ole­vat kan­kaat, vaik­ka nii­tä ei oli­si­kaan teh­ty luo­mu­puu­vil­las­ta, kuin val­mis­tut­taa uut­ta muu­ten saman­lais­ta neu­los­ta luo­mu­puu­vil­las­ta. Se, että kan­kai­ta menee ros­kiin käyt­tä­mät­tä, on monel­la taval­la huo­no asia.

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Haluatko ensimmäisten joukossa tietoa kampanjoistamme ja uutuuksistamme? Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat lisäksi 10% alennuksen ensimmäisestä ostokerrasta.