IMG_2504

Miksi valitsin puuvillan

Puu­vil­la on vii­me vuo­si­na saa­nut huo­non mai­neen. Se on kui­ten­kin uusiu­tu­va luon­non­ma­te­ri­aa­li, jol­la on pal­jon hyviä omi­nai­suuk­sia. Puu­vil­la kes­tää hyvin käyt­töä ja huol­toa. Se tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä pääl­lä, eikä se säh­köis­ty hel­pos­ti. Puu­vil­la onkin hyvin moni­käyt­töi­nen. Puu­vil­la­tuot­tei­ta voi­daan kier­rät­tää mekaa­ni­ses­ti eli tuot­teet voi­daan repiä takai­sin kui­duik­si. Mekaa­nis­ta kier­rä­tys­tä on täl­lä het­kel­lä kehi­tet­ty jo pit­käl­le.

Olen huo­man­nut, että puu­vil­lan saa­tua huo­no mai­ne, sitä on alet­tu kor­va­ta vis­koo­sil­la. Kulut­ta­jil­le ei tie­ten­kään ker­ro­ta, että vis­koo­si­pro­ses­sis­sa käy­te­tään myrk­ky­jä, jot­ka saas­tut­ta­vat luon­toa ja sai­ras­tut­ta­vat työn­te­ki­jöi­tä ja teh­taan lähei­syy­des­sä asu­via ihmi­siä, jos tal­tee­no­tos­ta ei ole huo­leh­dit­tu asian­mu­kai­ses­ti. Niis­sä mais­sa, jois­sa vis­koo­sia val­mis­te­taan, ei vält­tä­mät­tä lain­sää­dän­tö ja val­von­ta ole kun­nos­sa. Lisäk­si vis­koo­si kes­tää huo­nom­min käyt­töä ja huol­toa. Vaa­te on siis lyhy­ti­käi­sem­pi. Vis­koo­sis­ta on tosin kehi­tet­ty myös ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä kui­tu­ja, jot­ka ovat usein myös lujem­pia.

Osa käyt­tä­mis­tä­ni toi­mit­ta­jis­ta on vas­ta siir­ty­mäs­sä luo­mu­puu­vil­lan käyt­töön. Mie­les­tä­ni on parem­pi käyt­tää ensin hei­dän ole­mas­sa ole­vat kan­kaat, vaik­ka nii­tä ei oli­si­kaan teh­ty luo­mu­puu­vil­las­ta, kuin val­mis­tut­taa uut­ta muu­ten saman­lais­ta neu­los­ta luo­mu­puu­vil­las­ta. Se, että kan­kai­ta menee ros­kiin käyt­tä­mät­tä, on monel­la taval­la huo­no asia.

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email