Artikkeliin 2

Ihana villa

Vil­la on erin­omai­nen mate­ri­aa­li, var­sin­kin tal­vel­la. Esi­mer­kik­si vil­la­suk­ka imee jalas­ta haih­tu­van kos­teu­den ja haju­ja itseen­sä, jol­loin vil­la­kui­dut kihar­tu­vat. Vil­lal­la on nimit­täin poik­keuk­sel­li­nen raken­ne. Kui­dus­sa ole­vat eri osat kas­va­vat ja käyt­täy­ty­vät eri taval­la, mikä saa aikaan kui­dun kihar­tu­mi­sen. Nämä eri osat ime­vät myös kos­teut­ta eri taval­la. Sen vuok­si vil­la­kui­tu kihar­tuu lisää kas­tues­saan. Kiha­ram­pien vil­la­kui­tu­jen välis­sä on enem­män ilmaa, mikä lisää läm­mön tun­net­ta jalassa.

Vil­la hyl­kii likaa, sik­si sitä ei tar­vit­se pes­tä usein. Vil­la myös puh­dis­tuu hel­pos­ti pesus­sa. Se on hyvä, kos­ka vil­lan pese­mi­nen täy­tyy teh­dä eri­tyi­sel­lä taval­la, ettei se kutis­tu tai huo­vu. Vil­lal­la on raken­teen­sa vuok­si tämä poik­keuk­sel­li­nen omi­nai­suus, vanu­mi­nen. Kun olin tei­ni, äiti­ni pesi jos­kus lem­pi vil­la­puse­ro­ni pesu­ko­nees­sa nor­maa­lioh­jel­mal­la. Hän ei tajun­nut, että olin itse pes­syt sitä käsin. Konees­ta tuli lap­sen mit­taan kutis­tu­nut, mut­ta niin pak­su ja tönk­kö puse­ro, ettei sii­tä saa­nut puse­roa lap­sel­le­kaan. Myös vil­lan lujuus heik­ke­nee, kun se kas­tuu. Sen vuok­si on erit­täin tär­ke­ää, että vil­la­tuo­tet­ta huol­taa oikein. Näin se säi­lyy hyvä­nä ja kes­tää käy­tös­sä. Vil­la on kui­ten­kin sit­keä kui­tu. Vanu­mi­nen ei aina ole nega­tii­vi­nen omi­nai­suus. Vil­las­ta voi val­mis­taa hyviä huo­vu­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Lisäk­si osa vil­las­ta käsi­tel­lään vanu­mat­to­mak­si, jol­loin sitä voi huo­let­to­mam­min pestä.

Vil­la ei rypis­ty hel­pos­ti. Pie­nes­tä veny­tyk­ses­tä se palau­tuu hyvin. Kui­ten­kin tois­tu­val­la tai rajul­la veny­tyk­sel­lä sen saa venäh­tä­mään pysy­väs­ti. Pidä vil­la­tuot­tees­ta­si hyvää huol­ta, niin se on erin­omai­nen ja pit­käi­käi­nen tuote.

Lisäk­si vil­la on uusiu­tu­va ja bio­ha­joa­va luon­non­kui­tu. Kun­han sen seas­sa ei ole teko­kui­tu­ja tai sitä ei ole käsi­tel­ty sel­lai­sil­la ympä­ris­töl­le hai­tal­li­sil­la kemi­kaa­leil­la, jot­ka vil­lan hajo­tes­sa vapau­tu­vat ympä­ris­töön. Vil­la on myös luon­nos­taan mel­ko palo­tur­val­li­nen. Jos sitä pide­tään lie­kis­sä, se palaa hitaas­ti, mut­ta vil­la sam­muu itses­tään, kun se ote­taan lie­kis­tä pois.

Vil­lan huo­no puo­li on, että se säh­köis­tyy hel­pos­ti, eri­tyi­ses­ti pak­ka­sel­la. Kui­ten­kin niin säh­köis­ty­vät myös teko­kui­dut, joten niis­tä ei saa rat­kai­sua tähän ongel­maan. Omas­ta mie­les­tä­ni säh­köis­ty­mi­nen on pie­ni paha sii­hen ver­rat­tu­na, kuin­ka iha­nan läm­pi­mä­nä vil­lai­sis­sa vaat­teis­sa pysyy.

 

Miten sitä villatuotetta sitten kuuluu pestä?

Vain tie­tyt vanu­mat­to­mik­si käsi­tel­lyt vil­la­tuot­teet voi­daan pes­tä konees­sa varo­vai­sel­la 40 asteen ohjel­mal­la. Muut vil­la­tuot­teet pitää pes­tä käsin. Pesuai­nee­na kan­nat­taa käyt­tää eri­tyi­ses­ti vil­lal­le tar­koi­tet­tua neut­raa­lia pesuai­net­ta, kos­ka taval­li­set pesuai­neet lisää­vät vanu­mis­ta. Val­kai­sua vil­la ei kestä.

Vil­la­vaat­teet kan­nat­taa muo­toil­la kos­tea­na ja taso­kui­va­ta. Muu­ten ne veny­vät vää­rään muo­toon. Suo­raan aurin­gon­va­loon nii­tä ei kan­na­ta jät­tää kui­vu­maan, kos­ka UV-säteet hei­ken­tä­vät villaa.

Jos jos­tain syys­tä vil­la­vaa­te täy­tyy silit­tää, sen voi yleen­sä teh­dä kah­del­la pis­teel­lä eli 150 asteessa.

 

Mikä ihmeen mulesing?

Meri­no­lam­pail­le on jalos­tet­tu poi­mut­tu­nut iho, jot­ta saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man pal­jon vil­laa yhdes­tä lam­paas­ta. Lam­paal­le yli­suu­ri vil­la­mää­rä on ras­kas kan­taa. Lisäk­si poi­mui­hin ker­ty­nyt virt­sa ja hiki hou­kut­ta­vat kär­pä­siä ja liha­kär­pä­set touk­ki­neen alka­vat pesiy­tyä lam­paa­seen. Jo 1930-luvul­la J.W.H. Mules oli huo­man­nut, että kerit­si­mien aiheut­ta­miin lam­pai­den ihon arpeu­tu­ma­koh­tiin eivät kär­pä­set pys­ty­neet muni­maan yhtä hel­pos­ti kuin ter­vee­seen ihoon. Hänen mukaan­sa on nimet­ty mule­sing-toi­men­pi­de, jos­sa lam­paan perä­pääs­tä pois­te­taan ihoa, jot­ta lois­kär­pä­set eivät enää pys­tyi­si muni­maan lam­paa­seen. Tämä ope­raa­tio teh­dään alle vuo­den ikäi­sil­le karit­soil­le, eikä sen yhtey­des­sä vaa­di­ta puu­du­tus­ta tai anti­sep­ti­siä ainei­ta. Haa­van para­ne­mi­seen menee yleen­sä alle kuu­kausi. Monet vil­lan tuot­ta­jat käyt­tä­vät nyky­ään mule­sing-vapaa merkintää.

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Keep yourself up to date about our campaigns and new products. Subscribe to our newsletter and get a 10% discount on your first purchase.

Haluatko ensimmäisten joukossa tietoa kampanjoistamme ja uutuuksistamme? Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat lisäksi 10% alennuksen ensimmäisestä ostokerrasta.