Pantterista ja arvoistani

Roh­kea, luo­va ja leik­ki­sä sisäi­nen voi­mae­läi­me­ni, pant­te­ri, nos­ti pää­tään ja syn­tyi las­ten­vaa­tebrän­di Pant­her Kidswear. Kah­den lap­sen äiti­nä sekä teks­tii­li- ja vaa­te­tus­tek­nii­kan ammat­ti­lai­se­na haluan luo­da ajat­to­mia vaat­tei­ta, jois­sa on uuden­lais­ta kek­se­liäi­syyt­tä, joka paran­taa muka­vuut­ta, käy­tän­nöl­li­syyt­tä, moni­käyt­töi­syyt­tä ja pit­käi­käi­syyt­tä huo­mioi­den samal­la ympäristöasiat.

Pidän eri­tyi­sen tär­keä­nä alan kehi­tyk­sen seu­raa­mis­ta. Teks­tii­li­teol­li­suus ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys ovat vai­keas­ti yhteen­so­vi­tet­ta­vis­sa. Pitää hyväk­syä oma kes­ke­ne­räi­syys ja myön­tää se avoi­mes­ti. Täy­del­lis­tä rat­kai­sua ei ole, mut­ta moni eri valin­ta voi olla suu­rim­mak­si osak­si hyvä. Tär­ke­ää on pyr­kiä mah­dol­li­sim­man hyvään ja kehit­tää toi­min­taa jat­ku­val­la paran­ta­mi­sel­la oike­aan suun­taan. Ja onnek­si koko ala on nyt menos­sa kovaa vauh­tia oike­aan suuntaan!

Iha­nat asiak­kaa­ni, kii­tos teil­le kai­kes­ta! Haluan käyt­tää teil­tä saa­maa­ni palau­tet­ta ja tie­toa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä, jot­ta voi­sin tar­jo­ta jat­kos­sa tuot­tei­ta, jot­ka ilah­dut­ta­vat ja hel­pot­ta­vat juu­ri tei­dän arkean­ne. Toi­von, että teil­le välit­tyy vil­pit­tö­myy­te­ni ja hyväntahtoisuuteni.

Yrit­tä­jä­nä pyrin luo­maan pit­kiä kump­pa­nuuk­sia mui­den yri­tys­ten kans­sa, joil­la on omiin arvoi­hi­ni sopi­vat arvot. Mitä lähem­pää kump­pa­ni löy­tyy, sen parempi.

Minul­le on tär­ke­ää, koh­da­ta jokai­nen ihmi­nen ystä­väl­li­ses­ti ja kun­nioit­taen. Omat koke­muk­set ja elä­män­muu­tok­set ovat enti­ses­tään vah­vis­ta­neet tätä. Tun­nen syvää kii­tol­li­suut­ta jokai­ses­ta tähä­nas­ti­ses­ta iha­nas­ta koh­taa­mi­ses­ta, asiak­kaas­ta, tues­ta ja avus­ta yrit­tä­jän­tai­pa­leel­la­ni. Kiitos!

Ja lap­set ❤️ Lap­sil­la on aina eri­tyi­nen paik­ka sydä­mes­sä­ni. Anne­taan las­ten elää täyt­tä elä­mää, lap­si­na, sel­lai­si­na kuin ovat, tur­vas­sa. Pide­tään yhdes­sä lap­sis­ta huolta!

Kaisa Dimulescu

Kai­sa Dimulescu

Teks­tii­li- ja vaa­te­tus­tek­nii­kan DI