teksti lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeudet ja niiden edistäminen

20.11.2021 vie­te­tään Kan­sain­vä­lis­tä las­ten päi­vää. Ja koko vii­kon tee­ma­na on lap­sen oikeu­det. Suo­mes­sa val­tao­sal­la lap­sis­ta on asiat todel­la hyvin. Kui­ten­kin, jokai­nen kär­si­vä lap­si on lii­kaa. Suo­mes­sa teh­dään hie­noa työ­tä las­ten oikeuk­sien puo­les­ta. Nii­den poh­jal­la on Suo­mes­sa 1991 voi­maan tul­lut YK:n yleis­so­pi­mus las­ten oikeuk­sis­ta. Se pitää sisäl­lään monen­lai­sia oikeuk­sia. Ensik­si­kin, lap­sel­la on syn­nyn­näi­nen oikeus elä­mään. Lap­si on rekis­te­röi­tä­vä heti syn­ty­män­sä jäl­keen, ja hänel­lä on syn­ty­mäs­tään läh­tien oikeus nimeen ja kan­sa­lai­suu­teen sekä mikä­li mah­dol­lis­ta, oikeus tun­tea van­hem­pan­sa ja olla hei­dän hoi­det­ta­va­naan. Lap­sel­la on lisäk­si oikeus ilmais­ta vapaas­ti mie­li­pi­teen­sä, kun­han ne eivät louk­kaa mui­den oikeuk­sia. Lap­sel­la on oikeus saa­da tie­toa. Lap­sel­la on oikeus aja­tuk­sen-, oman­tun­non ja uskon­non­va­pau­teen. Lap­sil­la on oikeus jär­jes­täy­tyä ja toi­mia yhdis­tyk­sis­sä. Lap­sel­la on oikeus yksi­tyi­syy­teen ja per­he-elä­mään. Lap­sel­la on oikeus lepoon, leik­kiin ja vapaa-aikaan sekä tai­de- ja kult­tuu­rie­lä­mään. Lap­sel­la on oikeus elää mah­dol­li­sim­man ter­vee­nä ja saa­da tar­vit­taes­sa hoi­toa. Vam­mai­sen lap­sen eri­tyis­tar­peet tulee huo­mioi­da ja hänen tulee saa­da naut­tia täy­si­pai­noi­ses­ta ja hyväs­tä elä­mäs­tä. Lap­sel­la on oikeus sosi­aa­li­tur­vaan ja riit­tä­vään elin­ta­soon. Lap­sel­la on oikeus käy­dä ilmai­sek­si perus­kou­lua. Vähem­mis­tö­ryh­mään tai alku­pe­räis­kan­saan kuu­lu­val­la lap­sel­la on lisäk­si oikeus ryh­män­sä kult­tuu­riin, uskon­toon ja kieleen.

Van­hem­mil­la on ensi­si­jai­nen ja yhtei­nen vas­tuu lap­sen kas­va­tuk­ses­ta ja kehi­tyk­ses­tä lap­sen edun mukai­ses­ti. Las­ta tulee suo­jel­la hänen hyvin­voin­tin­sa kan­nal­ta vahin­gol­li­sel­ta aineis­tol­ta. Lap­sel­la ei saa teet­tää työ­tä, joka hait­taa hänen opin­to­jaan tai vahin­goit­taa hänen ter­veyt­tään tai kehi­tys­tään. Las­ta ei saa ran­gais­ta jul­mal­la tai hal­ven­ta­val­la taval­la. Las­ta on suo­jel­ta­va huu­mei­den­käy­töl­tä sekä kai­kel­ta väki­val­lal­ta, välin­pi­tä­mät­tö­mäl­tä koh­te­lul­ta ja hyväksikäytöltä.

Sil­loin, kun lap­si ei voi elää per­heen­sä kans­sa, on lap­sel­la oikeus saa­da val­tiol­ta eri­tyis­tä suo­je­lua ja tukea. Lap­si voi­daan adop­toi­da, jos se on lap­sen kan­nal­ta paras vaih­toeh­to. Val­tion on suo­jel­ta­va myös pako­lais­lap­sia ja huo­leh­dit­ta­va hei­dän oikeuk­sis­taan. Vää­rin­käy­tös­ten uhrik­si jou­tu­nut­ta las­ta on autet­ta­va toi­pu­maan ja hänen sopeu­tu­mis­taan yhteis­kun­taan on edis­tet­tä­vä. Lakia rik­ko­nut­ta tai sii­tä epäil­tyä las­ta on koh­del­ta­va hänen ihmi­sar­vo­aan kun­nioit­taen ja hänen ikän­sä huo­mioon ottaen.

Oikeu­det ovat samat kat­so­mat­ta lap­sen, hänen van­hem­pien­sa tai muun lail­li­sen huol­ta­jan­sa rotuun, ihon­vä­riin, suku­puo­leen, kie­leen, uskon­toon, poliit­ti­siin tai mui­hin mie­li­pi­tei­siin, kan­sal­li­seen, etni­seen tai sosi­aa­li­seen alku­pe­rään, varal­li­suu­teen, vam­mai­suu­teen, syn­ty­pe­rään tai muu­hun seikkaan.

Lue lap­sen oikeuk­sis­ta tar­kem­min tääl­tä: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/LOS_A5fi.pdf

tekstit mulla on väliä ja sulla on väliä

Lapsistrategia

Oikeu­det eivät toteu­du itses­tään. Suo­mes­sa on teh­ty pal­jon töi­tä lap­sen oikeuk­sia kun­nioit­ta­van toi­min­ta­kult­tuu­rin luo­mi­ses­sa. Pal­jon hyvää on saa­tu aikaan. Vuo­den 1991 jäl­keen las­ten kuol­lei­suus, alko­ho­lin­käyt­tö, tupa­koin­ti ja kuri­tus­vä­ki­val­ta ovat vähen­ty­neet Suo­mes­sa. Lisäk­si las­ten osal­li­suut­ta ja kuu­le­mis­ta arvos­te­taan koko ajan enemmän.

YK:n yleis­so­pi­mus las­ten oikeuk­sis­ta ei kui­ten­kaan ole vie­lä täy­sin toteu­tu­nut Suo­mes­sa­kaan. Lain­sää­dän­nös­sä on ollut puut­tei­ta las­ten edun huo­mioi­mi­ses­sa. Pää­tös­ten vai­ku­tuk­set lap­siin ovat jää­neet usein arvioi­mat­ta tai arvioin­nin tulok­set on jätet­ty huo­miot­ta. Hel­mi­kuus­sa 2021 jul­kais­tiin Suo­men ensim­mäi­nen Lap­si­stra­te­gia, joka luo­tiin ohjaa­maan lap­sia, nuo­ria ja lap­si­per­hei­tä kos­ke­vaa pää­tök­sen­te­koa. Sen val­mis­te­lu alkoi jo vuon­na 2018, Juha Sipi­län hal­li­tus­kau­del­la, Lap­sen aika 2040 –työl­lä. Lap­si­stra­te­gian visio­na on aidos­ti lap­si- ja per­he­myön­tei­nen, lap­sen oikeuk­sia kun­nioit­ta­va Suo­mi. Nyt kun­kin hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on laa­tia ja toteut­taa tar­kem­pi toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma lap­si­stra­te­gian lin­jaus­ten toteut­ta­mi­sek­si hal­li­tus­kau­del­laan. Lap­si­stra­te­gian ensim­mäi­nen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma jul­kais­tiin loka­kuus­sa 2021.

Lap­si­stra­te­gia on hie­no edis­ty­sas­kel. Stra­te­gias­sa yhte­nä tavoit­tee­na on haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien las­ten ase­man tur­vaa­mi­nen ja hei­dän tar­peen­sa parem­pi tun­nis­ta­mi­nen. Toi­vot­ta­vas­ti tämän myö­tä pys­tyt­täi­siin parem­min puut­tu­maan myös uudem­piin ongel­miin ja haas­tei­siin. Tosia­sia on nimit­täin se, että per­hei­den eriar­vois­tu­mi­nen kas­vaa. Köy­hien lap­si­per­hei­den mää­rä on lisään­ty­nyt. Myös las­ten­suo­je­lun tar­ve ja kodin ulko­puo­li­set sijoi­tuk­set ovat lisään­ty­neet. Perus­kou­lu­lais­ten oppi­mis­tu­lok­set ovat hei­ken­ty­neet ja kou­lu­tus­ta­son nousu on pysäh­ty­nyt. Ero poi­kien ja tyt­tö­jen oppi­mis­tu­lok­sis­sa on kas­va­nut. Nuo­ril­la on entis­tä enem­män mie­len­ter­vey­son­gel­mia, eivät­kä resurs­sit rii­tä kaik­kien apua tar­vit­se­vien hoi­toon. Vam­mai­siin ja maa­han­muut­ta­ja­lap­siin koh­dis­tu­vaa syr­jin­tää ei ole onnis­tut­tu poistamaan.

Lap­si­stra­te­gias­sa tavoi­tel­laan muun muas­sa sitä, että lap­set tun­nis­ta­vat ilmas­ton­muu­tok­sen kes­kei­sen mer­ki­tyk­sen tule­vai­suu­del­leen sekä digi­ta­li­saa­tion uhat ja mah­dol­li­suu­det. Yksi huo­le­nai­he on vii­me vuo­si­na ollut juu­ri digi­ta­li­saa­tion muka­naan tuo­mat ongel­mat, mm. net­ti­kiusaa­mi­nen ja riip­pu­vuu­det peleis­tä tai sosi­aa­li­sen median sovel­luk­sis­ta. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on myös uuden­lais­ta sek­su­aa­li­sen väki­val­lan vaa­raa. Oli­si hie­noa, jos tämän uuden lap­si­stra­te­gian myö­tä näi­hin­kin asioi­hin saa­tai­siin paran­nuk­sia aikaan.

Lue Lap­si­stra­te­gias­ta lisää tästä:

https://www.lapsenoikeudet.fi/wp-content/uploads/2021/04/lapsistrategia-FIN.pdf

kaksi lasta tekee käsillään sydämen

Toimeenpanosuunnitelma

Lap­si­stra­te­gian ensim­mäi­nen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma jul­kais­tiin siis loka­kuus­sa 2021. Sii­nä on 30 toi­men­pi­det­tä, joi­ta toteu­te­taan San­na Mari­nin hal­li­tus­kau­den ajan, vaik­ka­kin sii­nä täh­dä­tään pidem­mäl­le tule­vai­suu­teen. Toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­maa on laa­dit­tu koro­na­krii­sin kes­kel­lä ja koro­na on tie­ten­kin otet­tu suun­ni­tel­mas­sa huo­mioon. Suun­ni­tel­mas­sa pide­tään tär­keä­nä, että lap­sia, nuo­ria ja per­hei­tä tue­taan koro­nan jäl­ki­hoi­dos­sa ja jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­sa. Lap­si­stra­te­gian toi­meen­pa­non edis­tä­mis­tä teh­dään­kin yhteis­työs­sä koro­nan jäl­ki­hoi­toa ja jäl­leen­ra­ken­nus­ta kos­ke­van stra­te­gi­sen työn kans­sa.
Syr­jin­nän ja eriar­voi­suu­den tor­jun­nas­ta on meneil­lään jo monen­lai­sia toi­men­pi­tei­tä ilman Lap­si­stra­te­gian poh­jal­ta laa­dit­tua toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maa­kin. Uudet toi­men­pi­teet kos­ke­vat tie­don­ke­ruu­ta las­ten ja nuor­ten itse­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta, osal­li­suu­des­ta ja pää­tök­sen­te­koa kos­ke­vas­ta sään­te­lys­tä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa sekä saa­me­lais­las­ten ja roma­ni­las­ten hyvin­voin­nin ja oikeuk­sien toteu­tu­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Lisäk­si on pää­tet­ty laa­tia kou­lu­tus­pa­ket­ti sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen ja suku­puo­len moni­nai­suu­des­ta sekä sateen­kaa­ri­per­heis­tä ammat­ti­lai­sil­le. Toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mas­sa on lisäk­si toi­men­pi­tei­tä sijais­huol­toon ja las­ten­suo­je­luun, väki­va­lal­ta suo­je­luun, päih­teil­lä oirei­le­viin lap­siin, mie­len­ter­veys­työ­hön, tie­don­saan­tiin, var­hais­kas­va­tuk­seen, kou­luun, demo­kra­tia ja ihmi­soi­keus­kas­va­tuk­seen, las­ten osal­li­suu­teen, työn ja per­heen yhteen­so­vit­ta­mi­seen, kiusaa­mi­seen, syr­jin­tään, har­ras­tus­toi­min­taan ja hyvin­voin­nin seu­raa­mi­seen liittyen.

Lue lisää toi­men­pi­teis­tä ja seu­raa nii­den ete­ne­mis­tä tääl­tä: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/toimeenpano/

Jaa postaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Keep yourself up to date about our campaigns and new products. Subscribe to our newsletter and get a 10% discount on your first purchase.

Haluatko ensimmäisten joukossa tietoa kampanjoistamme ja uutuuksistamme? Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat lisäksi 10% alennuksen ensimmäisestä ostokerrasta.